BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. "Bolesława Chrobrego" w Kołczewie, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo Numer identyfikacyjny REGON
00122248700000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@szkolakolczewo.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sekretariat@szkolakolczewo.pl

Telefon kontaktowy
913265081
Data

2021-03-24
Miejscowość

Kołczewo
Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Powiat kamieński
Gmina
Wolin (obszar wiejski)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna


Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
Strona 1
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku prowadzą wejście A od ul. Zwycięstwa i wejście B od tyłu budynku. Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostania się wózkiem wejściem B od strony boiska szkolnego i dotarcie do sali gimnastycznej. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Prowadzą do niego schody. Brak jest podjazdu dla wózków lub windy dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza oraz do sali gimnastycznej prowadzą schody przy których nie ma platformy dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


Dział 2. Dostępność cyfrowa


1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0


Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Adres strony internetowej szkolakolczewo.pl

Zgodność z UdC
[ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej bip.szkolakolczewo.pl

Zgodność z UdC
[ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. 24.03.2021r. podmiot Publiczna Szkoła Podstawowa im. "Bolesława Chrobrego" w Kołczewie posiada i publikuje deklarację dostępności stron internetowych: szkolakolczewo.pl oraz bip.szkolakolczewo.pl


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna


1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów
[ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ] NIE


2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE
 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Punkt Przedszkolny w PSP w Kołczewie

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo Numer identyfikacyjny REGON
36014702300000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@szkolakolczewo.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sekretariat@szkolakolczewo.pl

Telefon kontaktowy
913265081

Data
2021-03-24

Miejscowość
Kołczewo

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Powiat kamieński
Gmina
Wolin (obszar wiejski)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna


Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku przedszkola prowadzi wejście od ul. Zwycięstwa. Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla wózków lub windy dla niepełnosprawnych. Budynek jest parterowy. W budynku brak schodów. W budynku nie ma windy. Brak pochylni, platform. W budynku brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Dział 2. Dostępność cyfrowa


1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0


Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie nie prowadzi strony internetowej. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej podmiotu Publicznej Szkoły Podstawowej im. "Bolesława Chrobrego" w Kołczewie pod adresem szkolakolczewo.pl


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna


1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów
[ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym


1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

 Pobierz raporty w postaci PDF:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego PSP Kołczewo

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Punkt Przedszkolny Kołczewo