1. Dyrektor szkoły - mgr Beata Aniśkiewicz-Pociask: 

 

poniedziałek - piątek    w godz. 11.35 - 15.00  

 

Dodatkowo podczas Dni otwartych/Zebrań z rodzicami {zgodnie z harmonogramem na stronie szkoły} dyrektor jest do dyspozycji od godz. 11.35 - 18.00

 

2. Pracownicy pedagogiczni:

Beata Aniśkiewicz-Pociask matematyka, chemia
Baranowska Lidia edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III A
Berenda Zbigniew fizyka
Błońska Błońska świetlica
Cięciel Grażyna matematyka, zajęcia rewalidacyjne wychowawca klasy VIII
Czajkowska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna wychowawca 0 B
Gaskill Marta język angielski wychowawca klasy IV B
Hengielska Gabriela, język polski
Ideliowicz Mirosława edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I
Imielska Brygida pedagog szkolny, wdż
Kaliciuk Radosław, Wiedza o społeczeństwie
Kujda Beata wychowanie fizyczne
Kluza Natalia edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasa II
Kowal-Galicka Joanna, język angielski
Kruła Danuta historia, wychowawca klasy VII A
Łupkowska-Stasiak Izabela, plastyka, doradztwo zawodowe
Maciejowska Lucyna, świetlica
Noworolnik Wanda przyroda
Ks. Dominik Ocieczek religia
Pruszyńska Beata język polski, wychowawca klasy 6 A
Raźniecki Andrzej, geografia
Rybacka Agnieszka język niemiecki
Stachyra Łukasz muzyka, technika
Starzyńska Irina wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Walczak Jarosław informatyka
Wesołowska Anna biologia
Wierzbicka Małgorzata biblioteka
Wołkow Katarzyna język angielski, matematyka
__________________________________________________________

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami).


3. Sposób załatwiania spraw w PSP Kołczewo:

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.

• Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, sekretarz szkoły, pedagog szkolny.
- Sekretarz szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

• Godziny przyjmowania interesantów:

   - Sekretariat - Marianna Ochmińska

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

   - Pedagog szkolny - mgr Brygida Imielska

poniedziałek            w godz.    8.00 - 14.35
wtorek                    w godz.    9.25 - 10.50 ; 11.35 - 16.00
środa                      w godz.    8.00 - 14.35
czwartek                 w godz.    8.00 - 14.35
piątek                     w godz.    8.00 - 13.40

 

  -  Logopeda:

mgr Mirosława Ideliowicz

 

  - Pielęgniarka - Olga Szpakowska

wtorek w godz. 9.00 - 14.00

 

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr Gabriela Hengielska

__________________________________________________________

 

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:


1. Obowiązek szkolny:
- zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły),
- ewidencja uczniów,
- arkusze ocen i dzienniki.


2. Sprawy administracyjne:
- zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły),
- wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretarz szkoły),
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie duplikatów.


3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
- wnioski do Sądu Rodzinnego,
- skierowania do Poradni.


4. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


5. Sprawozdawczość:
- raporty,
- sprawozdania.


6. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,
- arkusze ocen,
- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
- protokoły Rady Rodziców,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły.

 

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:


1.1.PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA:

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły.

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

Uwaga w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z obwodu szkoły. Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie należą miejscowości: Kołczewo, Chynowo, Kodrąb, Domysłów, Rekowo, Świętouść, Wartowo, Wisełka, Żółwino, Jarzębowo, Korzęcin, Łojszyno, Łuskowo, Sierosław, Zastań.

Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, powinien podać wszystkie niezbędne dane takie jak: PESEL dziecka, adresy zameldowania i zamieszkania, szkołę rejonową oraz do której uczęszczało dziecko. Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie aktu urodzenia.
Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:
- druk przekazania ucznia,
- kserokopia ostatniego świadectwa,
- kserokopia arkusza ocen,
- dokumentacja medyczna,
- dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności: rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;
- rodzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły;
- dokumentacja szkolna i medyczna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców,
- każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek.

 

1.2.PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z prośbą do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 

1.3.WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:

Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.
Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.1.4.ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

Podstawa prawna Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o Systemie oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 14 pkt. 1a brzmi:
„W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat”.

 

1.5.DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. – Dz. U. nr 6 poz. 73 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. – Dz. U. nr 61 poz. 537
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.

Duplikaty legitymacji szkolnych - opłata wynosi 9 złotych,
Duplikaty świadectw szkolnych – opłata wynosi 26 złotych.
Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, czas oczekiwania wynosi do 14 dni.