Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie
oświaty (t.j.Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły.

Szkoła:
a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
d) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
e) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia,
f) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
g) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
h) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt
z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i poradnią psychologiczno
pedagogiczną,
i) umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację
procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
j) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.

CELE I ZADANIA SZKOŁY:

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
a. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
b. program wychowawczy szkoły obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym;
c. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
3. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
4. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
5. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.
6. Uwzględniając przepisy prawa, program wychowawczy i program profilaktyki, szkoła umożliwia:
a. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia;
b. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
c. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie uwzględniając współdziałanie w grupie rówieśniczej;
d. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela;
e. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, nabywanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;
f. kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
g. kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;
h. kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.
7. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:
a. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
b. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
c. myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
d. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
e. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
f. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
g. umiejętność pracy zespołowej.
8. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb, ale w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć lekcyjnych:
a. uczniowie podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przebywają na terenie szkoły pod opieką nauczyciela;
b. uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej zgodnie z Regulaminem świetlicy;
c. zajęcia pozalekcyjne, które prowadzone są pod opieką dorosłych niebędących nauczycielami np. trenerzy, instruktorzy, mogą być prowadzone wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów dziecka;
d. nauczyciel przed każdymi zajęciami sprawdza czy warunki nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów, bezzwłocznie usuwa zagrożenie lub zgłasza dyrekcji szkoły zauważone zagrożenia.
10. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
11. Szkoła organizuje pomoc uczniom poprzez:
a. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
b. współpracę z pedagogiem szkolnym;
c. współpracę z logopedą;
d. umożliwienie indywidualnego toku nauczania;
e. organizację zajęć wyrównawczych;
f. organizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów;
g. organizację gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
h. zorganizowanie pomocy materialnej rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;
i. zapewnienie - w miarę możliwości - uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych dożywiania w formie drugiego śniadania finansowanego przez sponsorów.
12. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
13. W szkole organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych oraz możliwości finansowych. Zajęcia te prowadzone są według odrębnego harmonogramu.
14. Zadania pedagoga szkolnego:
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn i niepowodzeń szkolnych;
b. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi zdolnościami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
d. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
e. wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
f. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
g. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
h. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i. diagnozowanie środowiska uczniów;
j. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
15. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
16. Rodzice mają prawo do:
a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i w szkole;
b. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów;
c. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
d. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci poprzez wychowawcę i pedagoga;
e. zapoznania się z uzasadnieniem oceny otrzymanej przez ucznia.
17. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji, pedagogizacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
18. Bieżące informacje dla rodziców przekazywane są poprzez tablicę ogłoszeń i stronę internetową.

1. Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizowane w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym:
a. punkt i oddział przedszkolny realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego określającej kompetencje, którymi powinny charakteryzować się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego;
b. głównym celem punktu jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Cele wychowania przedszkolnego koncentrują się na:
a. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b. budowaniu systemu wartości, w tym wychowaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
c. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d. rozwijaniu umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
e. stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f. trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h. wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji.
3. Wynikające z powyższych celów zadania punktu i oddziału przedszkolnego realizuje się w ramach obszarów edukacyjnych, określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.