PODSTAWA PRAWNA:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101) O ochronie danych osobowych
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :
• Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
• Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

• W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:
1. Księga ewidencji
2. Księga uczniów
3. Arkusze ocen
4. Dziennik Librus - elektroniczny
5. Dzienniki lekcyjne
6. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
7. Ewidencja legitymacji szkolnych
8. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
9. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
10. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
11. Zarządzenia dyrektora szkoły
12. Decyzje dyrektora szkoły
13. Komunikaty dyrektora szkoły
14. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
15. Listy pracowników
16. Akta osobowe pracowników
17. Akta osobowe byłych pracowników