Organami szkoły są:


• Dyrektor szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców,
• Samorząd Uczniowski.

 

• Dyrektor - mgr Beata Aniśkiewicz-Pociask

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.), oraz Statut Szkoły – Rozdział III, §16.

 

• Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Pracownicy pedagogiczni:

nauczyciele,
pedagog szkolny,
pedagog specjalny,
bibliotekarz,
wychowawcy świetlicy szkolnej.

Pracownicy niepedagogiczni:

sekretarz szkoły,
opiekunka dziecięca,
intendentka,
kucharki,
woźne,
konserwatorzy.

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły - Rozdział VIi Rozdział IV, §3.

 

• Rada Rodziców
Działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły – Rozdział III, §18.

 

• Samorząd Uczniowski
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty z oraz Statut Szkoły - Rozdział III, §19.

 

Przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiot działalności i kompetencje określa Statut Szkoły – Rozdział II – Cele i zadania szkoły.

Organy szkoły; osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Szkoły – Rozdział III – Organy szkoły i ich kompetencje.

Organizacja Szkoły
Organizację pracy szkoły określa Statut Szkoły – Rozdział IV.


Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

• Kołczewo,
• Chynowo,
• Kodrąb,
• Domysłów,
• Rekowo,
• Świętouść,
• Wartowo,
• Wisełka,
• Żółwino,
• Jarzębowo,
• Korzęcin,
• Łojszyno,
• Łuskowo,
• Sierosław,
• Zastań.